Warunki i zasady sprzedaży przez SKNoMiIP wydawnictw naukowych i czasopism wydawanych przez International OCSCO World Press oraz podręczników akademickich i książek naukowych

-Regulamin-

Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni, ul. Zygmunta Starego 6/30, 44-100 Gliwice, email: info@acmsse.com wpisane do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240346, której nadano Numer NIP: 631–24–70–612, Numer REGON: 240168386 zwane dalej SKNoMiIP prowadzi promocyjną sprzedaż wydawnictw naukowych i czasopism wydawanych przez International OCSCO World Press oraz podręczników akademickich i książek naukowych po najniższej cenie dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotek oraz przedsiębiorstw przemysłowych pod adresem http://www.acmsse.com

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

1.  Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

2. Klient może składać zamówienia:

a) 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.acmsse.com

b) Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na książkę/czasopismo, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „zamawiam”,

3. Konto użytkownika jest własnością SKNoMiIP i może zostać usunięte bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres info@acmsse.com

4.Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych czasopism/książek ze SKNoMiIP.

5. W zamówieniu, Klient wskazuje:

a) Prenumeratę roczną zamawianego czasopisma lub zamawiane pojedyncze numery czasopism albo zamawianą książkę;

b) adres na jaki ma zostać wystawiona faktura z pełną nazwą Instytucji,

c) NIP Instytucji,

d) numeru telefonu kontaktowego

e) adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

f)   adres wysyłkowy

g) sposób dostawy

h) oświadczenie potwierdzające zaakceptowanie wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania

7. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną wiadomość e-mailową potwierdzającą fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie należy potwierdzić wysyłając automatyczną, zwrotną wiadomość e-mailową, zgodnie z podaną instrukcją. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez SKNoMiIP odpowiedniego "statusu zamówienia". Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

8. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu przelewu na konto SKNoMiIP w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta i Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach. Brak wpływu środków na konto SKNoMiIP w podanym terminie powoduje automatyczne anulowanie zamówienia o czym klient zostanie poinformowany automatycznie przez wiadomość e-mailową potwierdzającą fakt anulowania zamówienia.

9. W niektórych przypadkach SKNoMiIP może kontaktować się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

10.  Wprowadzenie do koszyka wybranego czasopism/książki nie jest równoznaczne z jego zakupem. Czasopismo/książka znajdujące się w koszyku Klienta pozostaje wyłączną własnością SKNoMiIP do momentu zakończenia procesu zamawiania oraz dokonania wpłaty ustalonej w niniejszym regulaminie w wysokosci wskazanej w automatycznej wiadomości e-mailowej potwierdzającej fakt złożenia zamówienia.

11.  Dostawa zamówionego czasopisma/książki zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie SKNoMiIP.

12.  Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

13.  SKNoMiIP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu wysyłkowego.

14.  W przypadku braku w magazynie części książek/czasopism objętych zamówieniem Klienta, SKNoMiP wysyła najszybciej jak to możliwe wiadomość na adres emailowy Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją o brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

15.   Klient w sytuacji opisanej w punkcie 14 w zależność od sytuacji może:

a) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;

b) wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia

16.  W sytuacji opisanej w punkcie 15, i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, SKNoMiIP zastrzega sobie możliwość:

a) zrealizowania zamówienia Klienta częściowo i dostarczenia towaru, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w magazynie, a pozostałą część zamówienia anulować i zwrócić Klientowi należność za niezrealizowane zamówienie;

b) anulowania zamówienia Klienta w całości. 

§ 2.
Ceny towarów

1. SKNoMiIP zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.acmsse.com i oferuje promocyjną sprzedaż książek i czasopism

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego SKNoMiIP:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w Euro i złotych polskich;

b) podstawą przeliczenia cen podanych w EURO jest średni kurs EURO stosowany do zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy publikowany corocznie przez Ministra Finansów RP; odbiorców krajowych obowiązuja ceny w PLN ustalone według tego kursu.

c) zamieszczone przy oferowanym czasopiśmie/książce nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena czasopisma/książki podana na stronie SKNoMiIP w chwili składania zamówienia przez Klienta;

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.acmsse.com, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia;

5. SKNoMiIP zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach czasopism/książek znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się ze SKNoMiIP za pomocą poczty elektronicznej na adres info@acmsse.com.

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, po potraceniu kosztów operacyjnych, które mogą być ustalone ryczałtowo przez SKNoMiIP.  

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za czasopismo/książkę, które mają być dostarczone na terenie Polski lub poza jej granicami należy dokonać przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym SKNoMiIP. Na poleceniu przelewu należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia i jest podany w automatycznie przesłanym pocztą e-mailową potwierdzeniu przyjęcia zamówienia). 

§ 5.
Czas realizacji zamówień

1. Zamówione czasopisma lub ksiązki na terenie Polski są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres pocztowy, jako przesyłka rejestrowana z potwierdzeniem odbioru w ciągu ok. 10 dni roboczych (czas kompletowania zamówienia i wysyłki) od daty wpływu należności na konto bankowe;

2. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka priorytetowa.

3. SKNoMiIP nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską

4. Ze względu na możliwość zamawiania rocznych prenumerat czasopism, poszczególne numery czasopism będą dostarczane do 15-tego każdego miesiąca. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

5. Odbiór przesyłki od Poczty Polskiej musi być potwierdzony na załączonym potwierdzeniu odbioru. W momencie potwierdzenia odbioru prawo własności czasopisma/książki przechodzi na Klienta.

6. Faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres wraz z przesyłką, a w przypadku rocznych prenumerat z pierwszą przesyłką.   

§ 6.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. SKNoMiIP w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia;

2. Warunkiem koniecznym, aby SKNoMiIP rozpatrzyło reklamację jest dostarczenie do siedziby SKNoMiIP za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) reklamowanego czasopisma/książki wraz z fakturą, dokumentem zwrotu/reklamacji wg załączników i oryginalnym opakowaniem;

3.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – SKNoMiIP wymieni Klientowi reklamowane czasopismo/książkę na odpowiednie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji;

4. W przypadku, gdy SKNoMiIP nie posiada czasopisma/książki podlegających wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowane czasopismo/książkę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji; 

§ 7.
Warunki gwarancji 

1. Wszystkie towary dostępne w SKNoMiIP podlegają wymianie, jeśli czasopismo/książka nie jest niezgodne z zamówieniem;

2. SKNoMiIP nie bierze odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia przesyłek rejestrowanych. W chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych pracownikowi Poczty Polskiej i złożenia pisemnej reklamacji.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego czasopisma/książki.  

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy/Zwrot towaru

1. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane, a ksiązki lub czasopisma nie zostały jeszcze wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres info@acmsse.com.

2. W przypadku braku czasopisma/książki w magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, SKNoMiIP ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli dokonano przelewu na konto SKNoMiIP, zwróci ono Klientowi należność za książkę/czasopismo.

3. W przypadku, gdy zamówienie zapłacone zostało walutą obcą zwrot należności odbędzie się zawsze po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonania zwrotu. SKNoMiIP nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do klienta za powstanie ewentualnych różnic kursowych. .

§ 9.
Dane osobowe 

1. Rejestrując się na stronie internetowej SKNoMiIP pod adresem http://www.acmsse.com Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie SKNoMiIP oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych wyłącznie przez SKNoMiIP.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez SKNoMiIP.

 § 10
Postanowienia końcowe

1. Obecność czasopisma/książki w cenniku na stronie internetowej SKNoMiIP nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. SKNoMiIP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego czasopisma/książki w SKNoMiIP.

4. SKNoMiIP dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży czasopism/książki jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez SKNoMiIP.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.

7. SKNoMiIP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.acmsse.com.

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby SKNoMiIP.

Skontaktuj się z nami lub zgłoś problem tutaj.
e-mail:
napisz do nas
telefon:
+48734195050

fax:
+48734195050
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel